Provozní a ubytovací řád — bungalovy

Provozní a ubytovací řád včetně veškerých podmínek, práv a povinností z něj vyplývajících, je závazný pro všechny klienty využívající ubytovacích a ostatních služeb v areálu. Objednáním jakýchkoliv služeb klient vyjadřuje svůj souhlas a seznámení s tímto provozním a ubytovacím řádem.

Upozorňujeme veškeré hosty a zákazníky, že venkovní prostor celého areálu je z důvodu bezpečnosti monitorován.

Ubytování

Host může být ubytován pouze po předložení vlastního platného dokladu dokazující jeho totožnost, zapsání do knihy hostů a uhrazení zálohy za ubytování a služby ve stanovené výši.

Ubytování je možné po 14. hodině, nebo podle individuální domluvy.

Host si převezme 3 klíče (bungalov a 2 přístupové branky), dále bude seznámen se způsobem užívání včetně kontroly stavu a inventáře bungalovu. Případné závady či nesrovnalosti je host povinen neprodleně oznámit provozovatelce, která provede příslušný záznam.Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pro parkování vozidel je určeno nehlídané parkoviště před recepcí, příp. za tenisovým kurtem. Za případné ztráty či poškození vozidla, nebo věcí ve vozidle provozovatelka neručí.

Užívání bungalovů a dalšího vybavení areálu

Ve všech prostorech areálu je přísný zákaz kouření vyjma míst k tomu určených (terasa, posezení s ohništěm).

Svoje zvířecí mazlíčky nechte doma, nejsme na ně zařízeni a zbytečně by strádali.Bez svolení provozovatelky je zakázáno přemísťovat nábytek, vyjma židlí. Dále je zakázáno používat vlastní elektrospotřebiče, kromě elektrospotřebičů určených k osobní hygieně, dětských chůviček a notebooky. V bungalovech, stejně jako v celém miniareálu je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektroinstalace či jiných instalací a rozvodů.

Ve vnitřních částech bungalovů používejte přezůvky, udržujte v celém objektu i venkovním prostředí čistotu a pořádek. Dodržujte noční klid od 22 do 7 hodin.

V případě využívání vybavení areálu (trampolína, ruské kuželky, venkovní ping pong) je nutné zajistit dohled osoby starší 18 let pro děti do 10 let.

Rozdělávání otevřeného ohně je možné pouze v objektu posezení s ohništěm.

Pronájem víceúčelového tenisového kurtu, posilovny, bazénu, sauny a vířivky, popřípadě zapůjčení vybavení z půjčovny sportovních potřeb je opět po dohodě s provozovatelkou. Pro děti do 15 let nutný dohled dospělé osoby.

Využití poolového kulečníku je možné pouze po předchozí domluvě s provozovatelkou. Nutná přítomnost osoby starší 18 let.

Objekty bungalovů jsou vybaveny nádobami na třídění odpadů (plast, sklo, komunál). Žádáme o jejich třídění, pytle na odpad si vyžádejte u provozovatelky.

Odpovědnost za škody na zdraví a majetku

Hosté jsou povinni zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

Provozovatelka nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto, aby nenechávali svěřené osoby bez dozoru.

Za případné škody na zařízení a majetku odpovídá host, a je povinen tyto škody nahlásit a poté uhradit v plné výši.

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovatelce nebezpečí, nebo vznik požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránili šíření požáru nebo odvrátili nebezpečí.

Ohlašovny:
— Tísňové volání 112
— Hasiči 150
— První pomoc 155
— Policie 158

Ukočení pobytu předání

V den ukončení pobytu host předá bungalov včetně veškerého vybavení do 10 hod (popř. dle domluvy s provozovatelkou).

Před předáním host vyklidí své věci včetně potravin, provede základní úklid vnitřních i venkovních prostor a připraví bungalov k předání ve stejném technickém stavu, v jakém jej přebíral.

Host je povinen doplatit cenu za ubytování a poskytnuté služby, včetně úhrady případných škod na zařízení a vybavení v areálu či bungalovu.


Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu, s tím, že ubytovaný uhradí poskytnuté služby.

Provozní řád — tenisového víceúčelového hříště

Využívání hřiště

Hřiště je určeno k provozování míčových her širokou veřejností všech věkových skupin. Hřiště je určeno povrchem pro následující hry:
tenis,
futsal,
in-line hokej,
volejbal,
florbal,
nohejbal,
košíková.

Uživatelem hřiště mohou být jednotlivci nebo skupiny osob po dohodě s provozovatelkou.
Uživatelé hřiště jsou povinni dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu. Po celou dobu užívání jednají uživatelé dle tohoto provozního řádu a jsou povinni dbát pokynů a upozornění provozovatelky.

K odložení osobních věcí je možno využít uzamykatelných šatních skříněk. Tyto jsou umístěny v prostorách sociálního zázemí, jež je dále vybaveno umyvadlem, sprchou a toaletou. Celý objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Provozovatelka neručí za osobní věci ponechané mimo zamčenou skříňku.

Provoz a správa hřiště

Klíče od sportoviště se půjčují a vracejí v provozních hodinách u provozovatelky hřiště. Ten, kdo si klíče půjčí, je plně zodpovědný za provoz sportoviště.

Pro děti do 15 let nutný dohled dospělé osoby.

Denní provozní doba využívání hřiště je PO – NE 8 – 22 hod.

Provoz hřiště pro veřejnost závisí na ročním období a aktuálním počasí.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz.

Nebezpečí úrazu hrozí na vlhkém povrchu hřiště (rosa, déšť).

V případě zjištění jakékoli závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen nahlásit tuto závadu provozovatelce.

Uživatelé hřiště si mohou u provozovatelky vypůjčit sportovní potřeby pro daný typ hry.

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

V areálu hřiště je zakázáno jakékoli znečišťování nebo poškozování zařízení a vybavení hřiště
Na hřišti je zakázáno:
• Odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
• Vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky, boty s hroty, s podpadkem)
• Manipulovat s ostrými předměty
• Vstupování podnapilým osobám
• Rozdělávání a manipulace s ohněm v celém areálu
• Odhazování žvýkaček na povrch hřiště
• Úmyslné, prudké odrážení míče o plot z bezprostřední blízkosti

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám.

Provozní řád — posilovna

Základní ustanovení

Provozní řád určuje zásady chování uživatele posilovny, jejich práva a povinnosti.

Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele posilovny a tito uživatelé jsou povinni se s ním seznámit a dodržovat jej, k čemuž se zavazují vstupem do prostoru posilovny.

Do posilovny lze vstoupit po nahlášení či rezervaci u provozovatelky a po uhrazení poplatku za vstup.

Pro děti do 15 let nutný dohled dospělé osoby.

Provozní zásady

Všichni návštěvníci posilovny jsou povinni udržovat pořádek a čistotu, řídit se pokyny provozovatelky a chovat se tak, aby nedošlo ke ztrátě, poškození nebo zničení zařízení a vybavení posilovny.

Vstup do posilovny je povolen pouze ve vhodném oblečení a čisté sportovní obuvi, jenž nepoškodí posilovací stroje a povrch podlahy. Při cvičení je nutno používat svůj vlastní ručník K odložení osobních věcí je možno využít uzamykatelných šatních skříněk. Tyto jsou umístěny v prostorách sociálního zázemí, jež je dále vybaveno umyvadlem, sprchou a toaletou. Celý objekt je zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu. Provozovatelka neručí za osobní věci ponechané mimo zamčenou skříňku.

Před odchodem je návštěvník povinen zhasnout světla, uzavřít okna a vrátit klíče od skříňky a posilovny provozovatelce.

Jakékoliv škody na budově, zařízení a vybavení posilovny včetně sociálního zázemí jsou návštěvníci povinni nahlásit provozovatelce.

V případě jakéhokoliv poškození je návštěvník povinen uhradit škodu v plné výši.

Bezpečnostní zásady

Návštěvník se chová a užívá zařízení a vybavení posilovny na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Provozovatelka neodpovídá za zranění vzniklá v prostorách posilovny, nebyla-li způsobena závadou stroje při jeho správném používání. Návštěvníci se chovají ukázněně, tak, aby neohrožovali zdraví své, ani zdraví ostatních osob.

Do posilovny návštěvníci vstupují jen, pokud jsou zdraví a nejsou pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek.

V celém prostoru posilovny (budovy) platí přísný zákaz kouření, konzumování potravin, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech.

Návštěvníci užívají prostory pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují veškeré zásady bezpečnosti hygieny a požární ochrany.

Závěrečná ustanovení

Provozovatelka má právo kontrolovat dodržování pravidel, které jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.

Nedodržování řádu může mít za následek napomenutí, ale i vykázání návštěvníka, bez nároku na vrácení vstupného.

Pro potřeby první pomoci je v prostoru posilovny vybavená lékárnička.

Pravidelný úklid popř. desinfekce zajišťuje provozovatelka dle potřeby minimálně jednou týdně.

Provozní řád — půjčovna sportovních potřeb

Provozní doba půjčovny 8 – 9, 17 – 18 hod, případně dle telefonické domluvy s provozovatelkou.

Zápůjčky probíhají maximálně na dobu jednoho dne, zapůjčovatelem může být pouze osoba starší 15 let.

Před zapůjčením jakékoliv sportovní potřeby je nutné předložit doklad totožnosti (u neubytovaných osob) a zaplatit půjčovné popř. vratnou zálohu (u neubytovaných osob).

Provozovatelka provede příslušný zápis do knihy zápůjček. Podpisem zákazník potvrzuje jak zapsané údaje, tak i svůj souhlas se zněním tohoto provozního řádu.

Zapůjčením potřeby přejímá zákazník veškerou zodpovědnost za její stav, a tudíž je nutné si jednotlivou potřebu zkontrolovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Zapůjčovatel je povinen provozovatelce neprodleně oznámit jakékoliv ztráty, poškození, nebo zničení sportovní potřeby a poté vzniklou škodu uhradit v plné výši.

Je zakázáno používat zapůjčené potřeby k jinému, než k výrobcem stanoveným účelům.

Před jejich vrácením je nutné zbavit zapůjčené vybavení případných nečistot.

Provozovatelka nenese odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávným a neopatrným používáním sportovních potřeb na zdraví či majetku zapůjčitele nebo třetích osob.

Půjčovna sportovních potřeb

Výdej 8 – 9 hod, příjem 17 – 18 hod, případně dle domluvy. Pro neubytované zákazníky – vratná kauce (10násobek ceny za půjčení).Pro ubytované zákazníky – sleva 50 %, bez kauce.

Běžecké lyže — 200 Kč
Běžecké boty — 80 Kč
Běžecké hole — 40 Kč
Komplet — 300 Kč
Trekingové hole — 50 Kč
Kolečkové brusle — 200 Kč
Tenisová raketa — 60 Kč
Badminton — 40 Kč
Míče (volejbal, futsal, fotbal, basketbal) — 20 Kč
Koloběžka junior — 160 Kč
Koloběžka dospělý — 200 Kč
Kolo – trekingové — 300 Kč
Kolo – horské, dětské — 300 Kč
Kolo – horské, junior — 360 Kč
Kolo – horské, dospělý — 400 Kč
Přilba – cyklo — 40 Kč
Elektrokolo (pánské, dámské) — 800 Kč
Elektrokoloběžka — 600 Kč
Elektrická čtyřkolka – dětská do 30 kg — 400 Kč